Visualitzador mapes Accessibilitat     
      Visualitzador d'accessibilitat de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca, desenvolupat pel Servei d'Informàtica i Telecomunicacions del Departament d'Hisenda, Obres Públiques i Innovació del Consell de Mallorca. Diagnòstic de l’accessibilitat realitzat pel Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT) de la UIB

Les distintes fonts utilitzades, externes al Consell de Mallorca, per a la realització del mapa base són:
Parcel·lari: Direcció General del Cadastre - Gerència Regional de Balears
Topogràfic: SITIBSA
Batimetria: SSIGT (UIB)
Nom carrers: NAVTEQ
Ortofoto: Pla Nacional Ortofotografia Aèria (SITIBSA-IGN/CNIG)

La cartografia publicada té caràcter informatiu, sense que se'n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant
Guia de l’usuari del Visualitzador d'Accessibilitat
El visualitzador d'Accessibilitat és un servei de mapes al que es pot accedir des d’un navegador web, essent necessari connexió a Internet.


Navegació

Per moure’s pel mapa i tenint actiu el botó de Navegar pel mapa es poden realitzar les següents accions:
  • Fer clic i desplaçar el mapa
  • Amb la tecla shift premuda marcar un requadre sobre el qual es vol apropar la imatge
  • Fent doble clic s’apropa la imatge centrant-la sobre el punt premut
  • Amb la roda del ratolí s’apropa o allunya la imatge
Mitjançant el següents botons es pot anar a un zoom anterior o posterior.

També es pot utilitzar el control de navegació per mourer-se a través dels 10 nivells de zoom configurats:


Per altre banda, també es pot moure’s pel mapa a través del desplegable de Seleccionar un municipi, el qual centra la imatge en el municipi seleccionat.

MesurarA la barra superior esquerra del visor es troba la pestanya de mesurar que ens permet mesurar la longitud d'una línea o l'àrea d'un polígon. Fent doble clic es finalitza la digitalització de la línea o polígon que es vol mesurar. El resultat de la mesura apareix a la barra inferior esquerra del visor. 


Continguts
Mitjançant el botó es pot ocultar o mostrar la finestra que inclou el control de canvi de mapa base a ortofoto, la taula de continguts  i el resultat de la identificació d'elements.

Mitjançant el botó es poden minimitzar la finestra de continguts i la finestra d'informació i mitjançant el botó es poden maximitzar.


  1. Permet controlar si es visualitza el mapa base, l'ortofoto o bé ambdós amb un grau de transparència
  2. Capes sobre les quals s'ha fet l'estudi d'accessibilitat amb distinta simbolització en funció dels diferents atributs analitzats. Visible  No Visible . Només és possible tenir visible alhora una simbologia per cada una de les cinc tipologies de capes analitzades (edificis, aparcaments, trams, passos vianants i guals). Clicant sobre el nom de la capa s'accedeix a una breu descripció i a la seva llegenda
  3. Servei WMS del cadastre. Visible  No Visible  

Identificació d'element
Tenint actiu el botó de Navegar pel mapa  i clicant sobre el mapa en un punt on hi ha qualque element de les capes analitzades (edificis, aparcaments, trams, passos de vianants o guals) dins la finestra d'informació apareix el resultat de l'element identificat podent obrir la fotografia o bé l'informe generat per l'estudi d'accessibilitat en format pdf. 

Mapa de situació
El mapa de situació ajuda a orientar-se mostrant mitjançant un requadre vermell la ubicació de la vista actual del mapa en una àrea geogràfica més àmplia. El mapa de situació es pot visualitzar o desvisualitzar clicant sobre el corresponents botons.
La vista existent del mapa es pot modificar arrastrant el requadre vermell en el mapa de situació.

Crèdits
Mitjançant el botó es pot mostrar o ocultar la finestra de crèdits.
En la finestra de crèdits apareix qui ha desenvolupat el visor i les fonts de dades utilitzades.